Wsparcie osób, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat – Otwarcie Klubu Malucha – ”Bajkowa Kraina” w Gminie Kęsowo” RPKP.08.04.01-04-0018/18

Cele projektu:

  • przeciwdziałanie negatywnym skutkom przemian demograficznych w tym rozwój oferty wsparcia dla rodzin z dziećmi
  • upowszechnianie i wspieranie rozwoju różnych form opieki nad małym dzieckiem
  • zwiększenie liczby miejsc pracy poprzez ograniczenie bezrobocia
  • zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3
  • wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki do lat 3 poprzez utworzenie 15 miejsc w klubie dziecięcy, zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania oraz wzrost aktywności zawodowej 15 os.

Planowane efekty:

  • liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 10;
  • liczba osób pozostających bez prac, które znalazły pracę lub poszukując pracy po opuszczeniu programu – 5;
  • liczba osób pracujących, opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 10;
  • liczba osób bezrobotnych, opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 3;
  • liczba osób biernych zawodowo opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie - 2

Wartość projektu: 755 493,91 złotych

Dofinansowanie: 642 169,82 złotych

Wkład własny: 113 324,09 złotych

Image
Image