Klub Dziecięcy „Bajkowa Kraina” działa na podstawie:

(…) art. 8 ust. 1. pkt.1 i ust.2 oraz art.11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 roku, poz. 603)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r., poz. 925)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368)

Regulaminu organizacyjnego Klubu Dziecięcego „Bajkowa Kraina”

§ 1

 1. Klub dziecięcy czynny jest we wszystkie dni robocze z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, o których mowa w pkt. 4
 2. Klub Dziecięcy prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.30.
 3. Klub Dziecięcy świadczy opiekę nad dziećmi w wieku od 1-3 lat.
 4. W ciągu roku będą występować dni, w których Klub Dziecięcy będzie nieczynny (przerwa świąteczna, dni wolne ustanowione przez Kierownika Klubu).Rodzice będą o nich na bieżąco informowani osobiście, bądź na tablicy ogłoszeń).
 5. W klubie zapewnia się opiekę nad dzieckiem do 10 h dziennie.
 6. Organizację pracy w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

§ 2

 1. Rodzice zobowiązują się przyprowadzać do Klubu zdrowe dziecko, bez objawów chorób zakaźnych, czy grypowych.
 2. W przypadku podejrzenia przez pracowników Klubu, że dziecko jest chore rodzice są natychmiast informowani o chorobie dziecka i zobowiązani do jak najszybszego odbioru dziecka z Klubu.
 3. Dziecko może być odbierane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów, bądź osoby pisemnie upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka.
 4. Personel Klubu może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywać, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel Klubu ma obowiązek zatrzymać dziecko na terenie Klubu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku pracownik wzywa rodziców dziecka, bądź opiekunów prawnych. Jeżeli jest to niemożliwe pracownik może wezwać policję.
 5. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko przebywające na terenie Klubu pod opieką rodzica.
 6. Personel Klubu, nie może podawać dzieciom żadnych lekarstw. Wyjątkiem pozostaje jedynie poważna choroba dziecka, która wymaga podania dziecku jak najszybszego podania lekarstwa, jedynie za pisemnym upoważnieniem napisanym przez rodzica, oraz opinii lekarza.
 7. Rodzice wyrażają zgodę na udzielenie dziecku przez pracowników Klubu pierwszej pomocy, która może okazać się konieczna ze względu na stan zdrowia dziecka. Zgoda ta obejmuje również transport karetką pogotowia ratunkowego do placówki medycznej.
 8. Personel Klubu zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia rodziców dziecka o nagłych zdarzeniach lub zagrożeniach wymagających nagłej pomocy.

§ 3

 1. Rodzice ubiegający się o miejsce w Klubie Dziecięcym, zobowiązani są do złożenia u kierownika placówki odpowiedniej „Karty zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego”.
 2. Kartę Zgłoszenia dziecka można pobrać u Kierownika Klubu, bądź ściągnąć ze strony internetowej.
 3. Zapisy do Klubu prowadzone są w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku. W przypadku gdy są wolne miejsca w placówce zapisy trwają poza tym terminem.
 4. Przyjęcie dziecka do Klubu dokonuje kierownik wraz z członkami Komisji Rekrutacyjnej. Decyduje o tym kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają dzieci:
  - których oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pozostają w stosunku zatrudnienia lub prowadzą działalność gospodarczą.
  - których co najmniej jedno z rodziców posiada orzeczenia o znacznym lub   umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a drugie pozostaje w stosunku zatrudnienia lub prowadzi działalność gospodarczą.
  Brane po uwagę są również kryteria merytoryczne (punktowe) oraz wymagane poświadczenia. W wyniku, których dzieci otrzymują punkty. Dzieci z najwyższą ilością punktów przyjmowane są jako pierwsze.
 5. W przypadku zwolnienia się miejsc w Klubie przyjmuje się kolejne dziecko według powyższych zasad.
 6. Lista dzieci przyjętych do Klubu Dziecięcego zostanie ogłoszona najpóźniej do
  30 czerwca.
 7. Rodzice zostaną poinformowani o przyjęciu dziecka do Klubu Dziecięcego w formie pisemnej wraz z podaniem terminu z którym dziecko zostaje przyjęte do Klubu, bądź listą wywieszoną na tablicy ogłoszeń w Klubie Dziecięcym.
 8. Kierownik Klubu Dziecięcego ma prawo skreślić dziecko z listy dzieci zapisanych do Klubu Dziecięcego w przypadku:
  - niezgłoszenia się dziecka w terminie 14 dni od przyjęcia go do Klubu, i nie usprawiedliwienie przyczyny nieobecności;
  - nieuczęszczania dziecka do Klubu przez okres miesiąca bez podania przyczyny.
  - nie terminowej opłaty za wyżywienie;
  - zatajenia przy wypełnianiu „Karty Zgłoszenia Dziecka” o stanie zdrowia dziecka, co poprzez to uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie;
  - wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka w Klubie Dziecięcym.
 9. Do Klubu Dziecięcego przyjmowane są dzieci z Gminy Kęsowo, bądź dziecko którego Rodzic pracuje na terenie Gminy Kęsowo.
 10. O rezygnacji z uczęszczania dziecka do Klubu Dziecięcego, rodzice winni poinformować kierownika Klubu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 11. Kierownik Klubu prowadzi rejestr złożonych w Klubie „Kart Zgłoszenia Dziecka”.

§ 4

 1. Rodzice zobowiązani są do przyniesienia w pierwszym dniu pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym, następujących rzeczy:

  - kapcie (najlepiej na rzepy)
  - pampersy
  - krem na odparzenia
  - poduszkę
  - kocyk
  - ręcznik
  - pasta+kubek+szczoteczka
  - ulubiona „przytulanka” dziecka np. pielucha tetrowa
  - smoczek zapasowy w specjalnym opakowaniu (w razie potrzeby)
  - kilka kompletów ubrań

  Wszystkie przedmioty dziecka należy podpisać inicjałami.
 2. Rodzice zobowiązani są do prania kocyków i poduszek, które będą dawane na koniec miesiąca, oraz na koniec każdego tygodnia pieluszki tetrowe oraz ręcznik dziecka.


§ 5

 1. Jeżeli dziecko korzysta z urządzeń różnego rodzaju lub aparatów itp, które powinno nosić także w czasie pobytu w Klubie to rodzice mogą przekazać je personelowi wraz z informacją o zasadach użytkowania.
 2. Jeżeli dziecko ma zalecenia ortopedyczne od ortopedy, rodzic winien poinformować personel o zaleceniach lekarza. 

§ 6

 1. Wyżywienie w Klubie Dziecięcym składa się z czterech dań - śniadanie, przekąska, obiad, podwieczorek.
 2. Dzienna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do sporządzania posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca zgodnie z normami żywieniowymi.
 3. Opłata za wyżywienie w Klubie Dziecięcym wynosi 10zł/dzień.
 4. Śniadanie, przekąska i podwieczorek przynoszone są przez rodziców, w szczelnie, opisanych pojemnikach.
 5. Rodzic zobowiązany jest do tego aby żywność przez niego przyniesiona była świeża i zdatna do spożycia. Tym samym ponoszą odpowiedzialność za posiłki przyniesione dziecku. Jeżeli posiłek nie będzie zdatny do spożycia, nie zostanie podany dziecku.
 6. Obiady (składające się z dwóch dań : zupa+danie główne) dostarczane są przez zewnętrzną firmę cateringową, tym samym to ona ponosi odpowiedzialność za dostarczane posiłki.
 7. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłaty za wyżywienie do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Kęsowo na:

  numer konta 35-8174-0004-0000-4574-2000-

  Tytułem: opłata za wyżywienie/ imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc.

 8. Nieobecność dzieci należy zgłaszać najpóźniej w bieżącym dniu do godziny 07:30 dzwoniąc na numer telefonu kierownika Klubu, bądź osobiście. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od danego miesiąca w jakim dziecko było nieobecne. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
 9. Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty za dany miesiąc będzie przekazywana Rodzicom osobiście w terminie do drugiego dnia kolejnego miesiąca. 


§ 7

 1. Klub Dziecięcy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie placówki.

§ 8

 1. Podczas nieobecności kierownika, zastępstwo kierowania Klubem Dziecięcym przypada na osobę wskazaną przez kierownika Klubu.

§ 9

 1. Obowiązkiem Rodziców jest zapoznanie się z powyższym regulaminem.
 2. Rodzice zobowiązani są do współpracy i przestrzegania powyższego regulaminu w procesie opiekuńczo - wychowawczym i dydaktycznym.

§ 10

 1. Wszelkie zmiany dotyczące powyższego regulaminu, będą na bieżąco zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

§ 11

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.10.2018 roku

Uchwała nr LIV/269/2018 Rady Gmina w Kęsowie z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub dziecięcy „Bajkowa Kraina” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Kraina

Uchwała nr LIV/270/2018 Rady Gmina w Kęsowie z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina” utworzonym przez gminę Kęsowo oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w takim klubie

Uchwała nr LVII/285/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie ustalenia maksymalne wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina” utworzonym przez Gminę Kęsowo

Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy w Kęsowo z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy „Bajkowa Kraina” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Kraina”

Zarządzenie Nr 1/2018 Kierownika Klubu Dziecięcego z dnia 2 stycznia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia do stosowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Klubu dziecięcego „Bajkowa Kraina”

Zarządzenie Nr 3/2018 Kierownika Klubu Dziecięcego z dnia 5 września 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Kraina”

Zarządzenie Nr 4/2018 Kierownika Klubu Dziecięcego z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina”

Zarządzenie Nr 6/2018 Kierownika Klubu Dziecięcego z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia dnia 24 i 31 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 1/2019 Kierownika Klubu Dziecięcego z dnia 02 stycznia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia do stosowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Klubu dziecięcego „Bajkowa Kraina”

Zarządzenie Nr 3/2019 Kierownika Klubu Dziecięcego z dnia 05 marca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacyjnego Klubu Dziecięcego „Bajkowa Kraina”

Zarządzenie Nr 4/2019 Kierownika Klubu Dziecięcego z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyznaczenia dnia 2 maj 2019 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 5/2019 Kierownika Klubu Dziecięcego z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina” w Kęsowie

Zarządzenie Nr 6/2019 Kierownika Klubu Dziecięcego z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie norm przydzielenia środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia roboczego pranie odzieży pracowników Klubu Dziecięcego „Bajkowa Kraina”

Image
Image